Vides aizsardzība

Sargāsim un saudzēsim dabu kopā! Naftas produkti, eļļu atkritumi – tās ir dzinēju eļļas, transmisijas eļļas, šķidrās smērvielas un citas smērvielas, kuras vairs nav piemērotas lietošanai, saskaņā ar primāro to nolūku. Par eļļas atkritumiem tiek uzskatītas eļļas, kas vairs nav piemērotas lietošanai, nokalpojušas savu laiku (tauta tās tiek dēvētas arī par eļļām un smērvielām, kas ir “atstrādājušas” vai “atstrādātas”), smēres un citi ekspluatācijas ķīmiskie šķidrumi, kas visvairāk tiek izmantoti automašīnās, kravas automašīnās un rūpniecības uzņēmumos. Eļļas atkritumi rada briesmas videi un cilvēku veselībai.

Eļļu un smēru importētājiem, tāpat to galējiem lietotājiem aktīvi jāpiedalās pie iedarbīgas šo atkritumu šķirošanas un atbilstošas tādu produktu savākšanas organizēšanas, kā arī utilizēšanas.

Briesmas dabai, videi un cilvēku veselībai rodas tad, kad eļļas un smērvielas tiek likvidētas neatbilstoši (piemēram, izlejot eļļu gruntī tiek piesārņoti gruntsūdeņi, vai, ja eļļa tiek likvidēta sadzīves atkritumu konteineros). Lietotas eļļas izliešanas vietā zemes platība un tajā augošie augi pārklājas ar gaisam necaurlaidīgu plēvīti. Tas viss iesūcas arvien dziļāk gruntī un nonāk gruntsūdeņos, kurus pēc tam patērē cilvēki ka arī visas citas dzīvās radības. Piesārņotais gruntsūdens iekļūst augos, kurus uzturā lietojam gan mēs paši, gan dzīvnieki. Eļļu atkritumos esošie smagie metāli var bojāt nervu sistēmu, nieres, izraisīt vēža saslimstības.

Stingri aizliegts:

  • Eļļu atkritumus likvidēt kopā ar sadzīves un citiem atkritumiem. Bīstamo atkritumu likvidēšana kopā ar nesašķirotiem sadzīves atkritumiem ir stingri aizliegta;
  • Eļļu atkritumus dedzināt plītī vai krāsnī, jo dedzināšanas laikā izdalās kancerogēnas īpašības saturošas vielas, kas izraisa vēža saslimstības, auglības traucējumus un elpceļu slimības;
  • Nodot eļļas atkritumus personām vai uzņēmumiem, kuriem nav bīstamo atkritumu utilizēšanas atļaujas.

Eļļas atkritumu pārstrāde.

Eļļas un smērvielas jāsavāc ievērojot vides aizsardzības prasības, kā arī jāpārstrādā un jāutilizē tā, lai tās būtu gatavas otrreizējai lietošanai.

Eļļas atkritumu nodošana.

Iedzīvotāji un uzņēmumi uzkrājušos lietoto eļļu var nodot sertificētam bīstamo atkritumu utilizēšanas uzņēmumam. Visbiežāk eļļu atkritumi tiek pieņemti bez maksas. Internetā iespējams viegli atrast sertificētus uzņēmumus, kas oficiāli un droši savāc šādus uzkrājušos atkritumus.

Potenciālais kaitējums dabai, neatbilstoši likvidētas lietotas eļļas dēļ, var būt neizmērams.

Aicinām visus valsts iedzīvotājus un uzņēmumus, kas savā darbībā izmanto naftas produktus, eļļas un smērvielas, aktīvi piedalīties ekoloģiskas un tīras vides radīšanā.

Šķirojam.

Šķirosim atkritumus kopā un likvidēsim tos atbilstoši! Nepiesārņosim dabu!
Ja Jums ir jautājumi par atbilstošu izlietotās eļļas un smērvielu nodošanu, nekavējoties vērsieties pie mums un mēs Jums bez maksas sniegsim atbilstošu informāciju.